Партнерскиот линк е оневозможен поради пречекорување на правилата и условите на Партнерската програма. Ова нема да го пропречи вашето користење на страницата.
Веб Хостинг - Zemi.mk

НАЈДОБРАТА
ВЕБ ХОСТИНГ ПОНУДА
ВО МАКЕДОНИЈА

MK
БЕСПЛАТЕН
.mk ДОМЕН
БЕСПЛАТЕН
SSL СЕРТИФИКАТ
МЕЈЛ КОМУНИКАЦИЈА
БЕЗ СПАМ

Linux
98% избираат Linux
Gnome XL
LINUX
1
Домени
5 GB / NVMe
Простор

Сообраќај / мес.
1499 ден/год
повеќе
Tauren XL
LINUX
3
Домени
15 GB / NVMe
Простор

Сообраќај / мес.
2499 ден/год
повеќе
Worgen XL
LINUX

Домени
50 GB / NVMe
Простор

Сообраќај / мес.
3999 ден/год
повеќе
Зошто веб хостинг од Земи.мк?
Земи.мк користи стабилни, брзи и безбедни веб хостинг сервери со NVMe дискови за екстремнa брзина на Вашите веб страници!
Што велат корисниците?
Дури 100% од корисниците на веб хостинг од Земи.мк се задоволни од услугите и ги обновуваат истите во зависност од своите потреби!
Телефонска поддршка
секој работен ден, од 10 до 18 ч.
Мејл и тикет поддршка
секој ден, 24/7
Чет поддршка
секој ден, 24/7
Корисник
Имам Веб хостинг во друга компанија, што треба да направам да се префрлам во Земи.мк?
Администратор
Сѐ што треба да направите е да го закупите саканиот хостинг пакет во Земи.мк и да не исконтактирате, по што нашите администратори ќе ја извршат миграцијата на вашите веб страници и мејл адреси целосно бесплатно, без загуба на податоци и „downtimes“.
Корисник
Веќе имам домен во друга компанија, дали во замена за бесплатна регистрација на .mk домен можам да добијам бесплатна обнова на постоечкиот?
Администратор
Секако. Сѐ што е потребно да направите во овој случај е да побарате ЕПП код за доменот од досегашниот регистрар, да го префрлите истиот бесплатно во Земи.мк и да ни пишете дека сакате да биде обновен бесплатно во замена на бесплатната регистрација на .мк домен.