• +389 70 77 74 02
  •  info@zemi.mk


Општи правила и услови
ПОСЛЕДНА ПРОМЕНА: 10.04.2023

Условите и правилата за користење стапуваат на сила во моментот кога се објавени на сервисот.

Овој Договор ги утврдува Условите за користење на хостинг и сродни услуги. Во овој Договор „Вие“ и „Ваш“ се однесуваат на Вас, како корисник на нашите услуги, или на кој било агент, вработен, службеник или лице овластено да дејствува во Ваше име. „Ние“, „нас“ и „наше“ се однесуваат на Zemi.mk и компанијата/ите кои стопанисуваат со него, како и на нејзините подружници, сестрински компании и партнери. Овој Договор ги објаснува взаемните обврски за различни услуги понудени од Zemi.mk. Кога го користите вашиот налог или дозволувате некој друг да го користи за да купи или на друг начин да стекне пристап до дополнителни услуги или производи од Zemi.mk или да ги откаже вашите услуги на Zemi.mk (дури и ако не сме известени за таквото овластување), овој Договор ги покрива таквите услуги или активности.

При регистрација неминовно и во целост се согласувате на правилата и Условите за користење на Zemi.mk и му давате дозвола на тимот на Zemi.mk да прави промени на истите.

Вие застапувате и гарантирате пред Zemi.mk дека: Вашата содржина не содржи и нема да содржи содржина, материјали, податоци, дела, трговски или услужен знак, трговско име, врска, рекламирање или услуги кои всушност или потенцијално прекршуваат важечки закон или регулатива или прекршуваат или незаконски присвојуваат каква било сопственост, интелектуална сопственост, договор или деликтно право на кое било лице и дека ја поседувате содржината на вашиот Zemi.mk налог и хостинг налог и сите права на сопственост или интелектуална сопственост во неа, или имате обезбедено писмено овластување од сопственикот да ја копирате, користите и прикажувате содржината на и во Вашиот налог на серверот. Вие исто така потврдувате и гарантирате дека содржината на серверот што ја хостира Zemi.mk нема да се користи во врска со каква било нелегална активност.

Наша цел е објавување на точни информации. Доколку со користење на сервисот наидете на неточна, непристојна или навредлива содржина последиците ги сносите Вие и се согласувате дека Zemi.mk во никој случај или под никакви услови не е одговорен за тоа. За валидноста на внесените информации при регистрација сте одговорни вие. Во процесот на извршување на услугите Zemi.mk ќе се повикува на истите без задолжение истите да ги проверува.

Zemi.mk не ги чува податоците кои се однесуваат на вашата платежна картичка. За тоа е задолжен CaSys и банката кои се одговорни за процесирање на трансакциите.

Нашата веб хостинг услуга обезбедува бесплатна корисничка поддршка за хостинг околината, инфраструктурата и хардверските аспекти на вашиот веб хостинг. Сепак, би сакале да напоменеме дека ние не сме одговорни за решавање на софтверските проблеми на вашата веб страница, вклучително и грешки на WordPress платформата. Контактирајте го вашиот тим за веб развој во однос на овие прашања.

Услугите кои ги нуди Zemi.mk не можат да се препродаваат или најмуваат на трети лица без претходна согласност од Zemi.mk

Zemi.mk го задржува правото да врши серверски модификации, надоградби и измени на споделените сервери како и миграција на кориснички сметки од еден на друг сервер без претходно известување.

Изрично му давате дозвола на Zemi.mk да ја кешира целата содржина што е поднесена, складирана или дистрибуирана од ваша страна преку Услугите и вашата веб-страница, вклучувајќи ја и содржината обезбедена од трети страни хостирани од Zemi.mk според овој договор и, се согласувате дека таквата употреба не претставува повреда на кое било од вашите права на интелектуална сопственост или правата на интелектуална сопственост на која било трета страна.

Zemi.mk ќе вложи максимални напори за да одржи непречен интернет пристап до Вашите Услуги. Со ова потврдувате дека мрежата може, во различни временски интервали, да биде во прекин поради, но не ограничувајќи се на, прекин на комуналните услуги, дефект на опремата, природна катастрофа или човечка грешка. Zemi.mk во никој случај нема да биде одговорен за какви било штети кои произлегуваат од или поврзани со каква било попреченост на Zemi.mk да обезбеди пристап до интернет според овој Договор. Zemi.mk во никој случај нема да биде одговорен за какви било индиректни, посебни или последователни штети или изгубени профити кои произлегуваат од или се поврзани со овој Договор или извршувањето или прекршувањето на истиот. Збирната, вкупна обврска на Zemi.mk според овој Договор, доколку воопшто ја има, во никој случај или околност нема да го надмине вкупниот износ што последно го платил Имателот на налогот. Условите наведени во овој Дел продолжуваат да важат и по прекинување на важноста на овој Договор.

Овој Договор се однесува на сите налози, под-сметки и алтернативни имиња на сметки поврзани со вашиот главен налог. Вие сте одговорни за користењето на секоја сметка, без разлика дали се користи под кое било име или од кое било лице, и за обезбедување на целосна усогласеност со овој Договор, од страна на сите корисници на таа сметка. Налогот на Zemi.mk не може да се пренесе без претходно писмено одобрение од Zemi.mk.

Корисникот се согласува да не користи прекумерни количини на серверски ресурси. Секое прекршување може да резултира во преземање корективни мерки за да ја одржиме стабилноста на серверот со прекинување („kill“) на сите процеси, оневозможување и/или суспендирање на вашиот хостинг акаунт.

Корисникот не смее да користи 50% или повеќе од достапните системски ресурси (процесорот или меморијата) подолго од 30 секунди или повеќе од 2% CPU дневно и 3% меморија дневно. Корисникот не може да работи повеќе од 10 симултани процеси по корисник или да дозволи секој процес да работи подолго од 30 CPU/секунди или да изврши било кој процес кој троши повеќе од 32MB меморија. Базите на податоци се ограничени на 16 врски по корисник максимум.

Cron Jobs не смеат да се вршат повеќе од еднаш на секои 30 минути, освен ако во договор со тимот на Zemi.mk не е договорено поразлично ограничување.

Секој cPanel акаунт може да испрати повеќе од 30 за Gnome, 60 за Tauren и 100 мејл пораки на час за Worgen пакетот.

Бесплатната регистрација на .mk домен со хостинг пакетите се однесува на примарниот домен на хостинг пакетот за првата година. Од следната доменот се обновува по актуелната цена за обнова на .mk домени објавени на нашата страница. (https://zemi.mk/domain.aspx)

Доколку еднаш сте користеле попуст за нарачка на хостинг пакет во иднина за вас ќе важат само редовните цени. Не е дозволено повеќекратно користење на попусти од страна на ист корисник. Zemi.mk го задржува правото да изврши проверка на податоците на корисниците за да оневозможи злоупотреба.

Zemi.mk ви доделува IP (Internet Protocol) адреса во врска со Вашето користење на услугите Zemi.mk. Правото на користење на таа IP адреса ќе остане со и ќе му припаѓа само на Zemi.mk и неговите партнери, а Вие нема да имате право да ја користите таа IP адреса, освен како што е дозволено од Zemi.mk по сопствено и апсолутно дискреционо право.

Со користење на какви било услуги обезбедени од Zemi.mk, се согласувате:
- Да не ги прекршувате законите, подзаконските акти, регулативите, уредбите, или други слични акти на која било државна или локална власт.
- Да не креирате и/или доставувате несакана и/или масовна е-пошта, да не се занимавате со каква било активност позната или сметана за спамирање или бомбардирање по електронска пошта.
- Да не фалсификувате е-маил „headers“ (т.е. „spoofing“).
- Да не хостирате страници рекламирани преку спам испратени од друга мрежа („спам-рекламирање“).
- Да не хостирате страница или овозможувате какви било услуги што поддржуваат спам.
- Да не остварувате нелегална комуникација со која било „newsgroup“, мејлинг листа, компонента за разговор во живо (live chat) или интернет форум.
- Да не вршите, се обидувате да извршите или овозможувте каков било неовластен пристап до веб страницата на Zemi.mk, серверите, вашата сопствена хостинг сметка или сметката на кои било други клиенти на Zemi.mk.
- Да не дозволите далечинско извршување на малициозен код преку хостинг налог обезбеден од Zemi.mk.
- Да не предизвикувате DDoS напади, скенирање на порти или други загрозувачки и инвазивни процедури против серверите и објектите на Zemi.mk и партнерите или серверите и капацитетите на други мрежни провајдери или корисници на интернет.
- Да не го фалсификувате потписот или друга ознака за идентификација или код на кое било друго лице или да се вклучите во каква било активност за обид да измамите други лица во врска со вистинскиот идентитет на корисникот.
- Да не ги користи услугите на Zemi.mk за хостирање на која било веб-страница, друга содржина, врски или реклами на веб-локации кои: прекршуваат кое било авторско право, заштитен знак, патент, трговска тајна или други сопственички права на информации од трета страна; содржат голотија, порнографија или друга содржина што се смета за содржина за возрасни; шират омраза кон одредена социјална, етничка, верска или друга група; содржи вируси, „trojan horses“, „worms“, „time bombs“, компромитирани датотеки или кој било друг сличен софтвер или програми што може да ја оштетат работата на компјутерот или имотот на лицето; содржат пиратерија; овозможува секаков вид на прокси-сервер или други програми за пренесување сообраќај; промовираат шеми за правење пари, мултилевел маркетинг шеми или слични активности; содржат лотарија, коцкање; содржи тракери за торенти, портали за торенти или сличен софтвер; насилство или поттикнување насилство.
- Да не поставувате неприфатливи материјали што вклучуваат: IRC ботови, пиратерија, слики, складирање датотеки, „mirror“, или услуги за рекламирање банери, топ страници, стриминг, програми со висок принос (HYIP) или сродни страници, инвестициски страници (FOREX, E-Берза на злато, итн.), рудари за криптовалути, продажба на какви било контролирани супстанци без однапред да се обезбеди доказ за соодветна дозвола(и), сајтови за AutoSurf, банкарски задолженија, програми за тргување со банкарски обврзници, сајтови за лотарија, „mud/rpg“, сајтови кои шират омраза, хакирање сајтови/архиви/програми или сајтови кои промовираат нелегални активности, IP скенери, програми за „brute-force“, бомбардери за e-пошта и скрипти за спам.
- Да не се вклучува или да поттикнува дејствија што предизвикуваат штета на Zemi.mk или на други клиенти и партнери. Таквите дејства вклучуваат, но не се ограничени на, дејствија што резултираат со ставање на црната листа на која било од нашите IP-адреси од која било онлајн база за спам, дејства што резултираат со DDOS напади за кој било сервер, итн. Zemi.mk го задржува правото да одбие услуга за било кој по наша дискреција. Секој материјал што според пресудата на Zemi.mk е или непристоен или штетен е строго забранет и ќе биде отстранет од серверите на Zemi.mk веднаш со или без претходно известување и може да доведе до можно предупредување, суспендирање или итно прекинување на хостинг налогот без враќање на средствата. Се согласувате дека ние имаме единствено право да одлучиме што претставува прекршување на Условите за користење опишани погоре, како и која е нивото на сериозност на кое било корективно дејство што треба да се примени. Во случај да се открие прекршување на Нашите Услови за користење, Zemi.mk ќе преземе корективни мерки по наше убедување и ќе ве извести. Одлуката за Zemi.mk во таков случај е обврзувачка и конечна и не може да биде предмет на дополнителна промена. Zemi.mk не може и нема да биде одговорен за каква било загуба или штета што произлегува од Нашите мерки против дејствија што предизвикуваат штета на Zemi.mk или на која било трета страна. Имаме право да ја избришеме секоја хостинг сметка што е суспендирана поради која било причина повеќе од 14 календарски дена по датумот на суспензија, освен ако не сте презеле мерки за отстранување на првичната закана или прекршување за суспензија. Сите резервни копии (backup) на хостинг сметката ќе бидат трајно избришани по бришењето на сметката и нема да се бара рефундирање. Zemi.mk нема да биде одговорен за каква било загуба или штета во такви случаи. - Да не промовира какви било активности забранети со Условите за користење од овој Договор.

Доколку утврдиме дека намерно или непромислено сте ги користеле нашите услуги за хостирање за испраќање на СПАМ-пораки, го задржуваме правото да ви доставиме фактура во износ од најмалку 60.000,00 денари, што ќе ни послужи како компензација за зголемените административни и оперативни трошоци. Се согласувате дека во случај да утврдиме дека намерно или од невнимание сте се вклучиле во СПАМ активност, може да го одредиме финснсискиот надоместок целосно по наше убедување. Понатаму се согласувате дека во случај да утврдиме дека намерно или непромислено сте се вклучиле во СПАМ активност можеме да споделиме информации во врска со вашите активности, вклучително, но не ограничувајќи се на вашиот идентитет, со различни антиспам организации и/или црни листи (black lists).

Доколку при закуп на некој од хостинг пакетите од Zemi.mk користите автоматско пренасочување (auto-forward) на мејл пораки кон други мејл адреси ќе ви биде оневозможена употребата на Cloud SMTP Relay серверот.

Проблемите кои произлегуваа од СПАМ активности ги сфаќаме сериозно и ќе ја прекинеме и адресираме таквата активност секогаш кога ќе сметаме дека е неопходно.

Zemi.mk го задржува правото да ја испита употребата на неговите услуги за прекршување на Условите за користење неведени во овој текст. Ова ги вклучува сите хостинг пакети и услуги. Zemi.mk дополнително го задржува правото да ја отстрани секоја содржина за која ќе утврди дека е забранета со овој Договор. Нема да се чуваат резервни копии на отстранетата содржина.

Одредба за користење на диск просторот.

Содржината на вашата веб-локација мора да биде поврзана од HTML или слично кодирана веб страница, а целата содржина да е слободно достапна за јавноста. Вашата веб страница мора да се состои од веб страници со стандарден дизајн, во суштина текст и графика базирана на HTML. Вашата хостинг сметка треба да се состои главно од HTML и PHP датотеки.

При закуп на споделен хостинг пакет се обврзувате дека бројот на inodes ќе го одржувате оптимален, односно во следните граници:

- За хостинг пакетот Gnome Pro од 10GB максималниот број на inodes изнесува 10.000 (Soft limit)
- За хостинг пакетот Tauren Pro од 20GB максималниот број на inodes изнесува 40.000 (Soft limit)
- За хостинг пакетот Worgen Pro од 50GB максималниот број на inodes изнесува 100.000 (Soft limit)
- За хостинг пакетот Worgen Pro Unlimited максималниот број на inodes изнесува 500.000


Датотеките, мултимедијалните датотеки и базите на податоци што може да се преземаат мора да се усогласат со следниве ограничувања:

Најмногу 20GB на споделените хостинг пакети може да се користат на хостирање музика, видео или други мултимедијални датотеки, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на .aac, .avi, .mp3, .mp4, .mpeg, .jpg, .png и .gif датотеките. На споделените хостинг пакети може да се користат најмногу 5GB за хостирање на која било архива и диск слики (disc images) што ја содржат целосната содржина и структура на медиум за складирање податоци; Најмногу 5GB на споделените хостинг пакети може да се користи за бази на податоци и „dump“ од бази на податоци, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на .sql датотеки; Најмногу 5GB на споделените хостинг пакети може да се користи за хостирање на извршни (executable) датотеки и сите други датотеки што се резултат на компајлирање. Како дел од оптимизацијата на искористеноста на дисковите, error_log датотеките на нашите сервери за споделени хостинг пакети не смеат да надминат 20MB по датотека и 2000 редови со најновите логови. Корисниците на споделен хостинг пакет е потребно да се грижат за своите мејл акаунти (Емаил адреси), со нивно периодично чистење како не би надминале вкупен простор од 50GB само за мејл акаунти (mail folder) или 20GB за мејл сандаче. Доколку одреден корисник на споделен хостинг пакет надмине 50GB простор на мејл фолдерот или 20GB за мејл сандаче ќе биде контактиран од наша страна да изврши измени како би бил во согласност со Условите за користење или ќе биде насочен да премине на приватен сервер каде не постои вакво ограничување.

Доколку лимитот биде надминат и по предупредување на корисникот од страна на тимот на Zemi.mk кориникот не превземе никакви мерки за намалување на бројот на inodes Zemi.mk има право да го суспендира времено нековиот хостинг или истиот да го избрише без обврска за враќање на делумна или целосна парична надомест.

За податоците прикачени и објавени на хостинг пакетите одговорни се самите сопственици и во случај на губење на истите Zemi.mk не сносува никаква одговорност и не одговара правно.

Доколку тимот на Zemi.mk утврди дека некој хостинг акаунт повеќе не може да опстојува на заеднички хостинг пакет ќе побара и очекува клиентот во рок од најмногу 7 дена или да ги префрли своите податоци на некое од алтернативните хостинг решенија од Zemi.mk.

Во случај на инфицирани датотеки на хостинг просторот на клиентот, Zemi.mk има право да го суспендира хостинг акаунтот кој ги содржи истите, да ги избрише трајно инфицираните датотеки, а во некои случаи и целосно да го избрише хостинг просторот со цел комплетно отстранување на инфицираните датотеки без претходно известување.

Се додека заразениот хостинг не биде целосно исчистен Zemi.mk има право да го држи суспендиран.

Доколку користите споделен хостинг не постои можност за отстапки во ограничувањата и подесувањата. Затоа како хостинг провајдер, на барање од корисник, можеме да овозможиме 15 дена бесплатен тест период, како би можеле да ја тестирате хостинг околината.

Доколку проблемот со вируси или праќање на СПАМ пораки по вина на корисникот или поради заразени податоци континуирано се повторува и покрај посочените замерки од страна на Zemi.mk, Zemi.mk го задржува правото трајно да го исклучи хостингот без притоа да одговара правно за тоа.

Zemi.mk го задржува правото на можност во секое време доколку смета дека корисникот ги нарушува условите на користење на хостинг услугите трајно да ја прекине соработката со кориснкот обезбедувајќу му на корисникот последен целосен бекап од неговиот хостинг и рефундирање на дел од средствата.

Пристап или промена на податоци за најава на портал или хостинг корисникот може да побара само по пат на мејл од мејл адресата со која е закупена услугата или со отварање на тикет на проталот на Zemi.mk.

Промена на податоци за домен корисникот може да побара само по пат на мејл од мејл адресата со која е закупена услугата или со отварање на тикет на проталот на Zemi.mk.

Zemi.mk го задржува правото на можност во секое време да ги промени условите на користење.

При регистрација на .mk домен се согласувате дека ќе ги почитувате правилата наведени во Правилник за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД домен на МАРнет.

Доколку одреден домен не е во согласност со Правилник за организацијата и управувањето со врвниот македонски .МК домен и врвниот македонски .МКД домен на МАРнет, можно е од наша страна да бидат иницирани дополнителни акции за усогласување со Правилникот. Доколку истото од каква било причина е невозможно, домените може да бидат избришани без право на надомест. Со пристапување кон Zemi.mk се согласувате дека целосно сте запознаени со Правилникот и истиот ќе го почитувате во целост.

За генеричките TLD и останатите ccTLD домени важат правилата кои се пропишани од компаниите и телата кои управуваат со нив. Со регистрација на такви домени потврдувате дека сте запознаени со правилата и се согласувате дека ќе ги почитувате и ќе соработувате со тимот на Zemi.mk доколку е потребна дополнителна акција од ваша страна.

Цените за услугите се објавени на повеќе веб страници во склоп на Zemi.mk. Доколку на одредени делови од нашата веб страница е наведена различна цена од актуелната која ви е пресметана во кошничка пишете ни на info@zemi.mk.

За статусот на услугите одговара корисникот. Доколку сметате дека некоја услуга не ви е достапна иако имате право на истата потребно е да не известите на мејл адресата info@zemi.mk во најбрз можен рок.

Zemi.mk не сноси никаква одговорност за недоставување или ненавремено доставување на мејл пораките. Ваша одговорност е да ги искористите сите возможни алатки како и личен контакт на примачот за да се осигурате дека мејл пораката е успешно доставена.

Тимот на Zemi.mk има право да ви забрани делови од услугите или комплетно да ве отстрани доколку не се придржувате на правилата и Условите за користење.

Не е дозволено препродавање на услуги од Земи.мк доколку немате добиено писмена дозвола за тоа.