Правила на користење :: Земи.мк
  • +389 70 77 74 02
  • info@zemi.mk


Општи правила и услови
ПОСЛЕДНА ПРОМЕНА: 14.09.2015

Со регистрирање се согласувате на правилата и условите за користење на Земи.мк и му давате дозвола на тимот на Земи.мк да прави промени на истите. Условите и правилата за користење стапуваат на сила во моментот кога се објавени на сервисот.

За споделена содржина на Земи.мк од ваша страна сте одговорни вие. Секоја споделена содржина од ваша страна ќе се смета како материјал чија интелектуална сопственост ви припаѓа вам и со самото споделување ни давате целосни права, нам како Земи.мк и на нашите партнери да ја користат, изменуваат, дистрибуираат или да ја објавуваат јавно.

Наша цел е објавување на точни информации. Доколку со користење на сервисот наидете на неточна, непристојна или навредлива содржина последиците ги сносите Вие и се согласувате дека Земи.мк во никој случај или под никакви услови не е одговорен за тоа.

Земи.мк не ги чува податоците кои се однесуваат на вашата платежна картичка. За тоа е задолжен CaSys и банката кои се одговорни за процесирање на трансакциите.

Тимот на Земи.mk има право да ви забрани делови од сервисот или комплетно да ве отстрани доколку не се придржувате на правилата и условите за користење.

За валидноста на внесените информации при регистрација сте одговорни вие. Во процесот на извршување на услугите Земи.мк ќе се повикува на истите без задолжение истите да ги проверува.

При изнајмување на заеднички хостинг пакет се обврзувате дека бројот на inodes ќе го одржувате оптимален односно во следните граници:
- За хостинг пакетот Gnome од 2GB максималниот број на inodes изнесува 4.000
- За хостинг пакетот Tauren од 10GB максималниот број на inodes изнесува 20.000
- За хостинг пакетот Worgen од 30GB максималниот број на inodes изнесува 60.000

Доколку лимитот биде надминат и по предупредување на корисникот од страна на тимот на Земи.мк кориникот не превземе никакви мерки за намалување на бројот на inodes Земи.мк има право да го суспендира времено нековиот хостинг или истиот да го избрише без обврска за враќање на делумна или целосна парична надомест.

За податоците прикачени и објавени на хостинг пакетите одговорни се самите сопственици и во случај на губење на истите Земи.мк не сносува никаква одговорност и не одговара правно.

Услугите кои ги нуди Земи.мк не можат да се препродаваат или најмуваат на трети лица без претходна согласност од Земи.мк

За било каков настанат проблем или штета на вашата компанија поради нефункционирање на услугите, Земи.мк не превзема никаква одговорност и не одговара правно.

Земи.мк не одговара за сликите и податоците кои се објавени од корисниците на Freelance програмата на Земи.мк.

Корисникот на Freelance програмата на Земи.мк се согласува дека ќе објавува слики за кои има право на користење и јавно експонирање, сликите нема да содржат порнографска содржина како и содржина на која се прикажува насилство.

Земи.мк има право да одстранува и оневозможува профили од Freelance програмата за кои смета дека го нарушуваат правилникот и кодексот на однесување како и да ја менува или брише нивната содржина.